STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Đội Quản lý Đô thị và các CTCC Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
2 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Đội Quản lý Đô thị và các CTCC Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
3 V/v CV Báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đài Phát thanh Truyền hình Có thời hạn 15/08/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
4 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Đài Phát thanh Truyền hình Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
5 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Đài Phát thanh Truyền hình Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
6 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Đài Phát thanh Truyền hình Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
7 cV góp ý Dự thảo quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được phát trên hệ thống truyền thanh cấp huyện Đài Phát thanh Truyền hình Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
8 PC Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Đài Phát thanh Truyền hình Có thời hạn 05/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 01/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
9 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Động Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
10 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Động Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
11 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Động Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
12 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Động Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
13 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Động Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
14 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Động Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
15 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Động Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
16 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Động Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
17 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Động Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
18 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Động Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
19 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Động Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
20 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Động Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
21 VV thực hiện thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Động Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
22 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Động Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
23 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Động Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
24 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Động Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
25 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Động Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
26 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Động Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
27 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Động Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
28 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Động Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
29 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Động Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
30 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Động Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Đang thực hiện. Quá hạn
31 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Điền Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành chậm
32 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Điền Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
33 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Điền Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
34 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Điền Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
35 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Điền Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
36 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Điền Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành chậm
37 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Điền Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
38 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Điền Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
39 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Điền Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
40 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Điền Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
41 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Điền Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
42 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Điền Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
43 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Điền Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành chậm
44 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Điền Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
45 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Điền Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
46 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Điền Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
47 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Điền Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
48 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Điền Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
49 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Điền Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
50 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Điền Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
51 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Điền Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
52 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Điền Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
53 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Điền Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
54 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Xa Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
55 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Xa Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
56 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Xa Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
57 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Xa Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
58 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Xa Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
59 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Xa Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
60 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Xa Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
61 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Xa Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
62 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Xa Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
63 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Xa Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
64 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Xa Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
65 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Xa Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
66 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Xa Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
67 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Xa Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
68 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Xa Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
69 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Xa Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
70 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Xa Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
71 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Xa Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
72 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Xa Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
73 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Xa Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
74 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Xa Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
75 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Xa Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
76 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Xa Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Đang thực hiện. Quá hạn
77 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Vì Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
78 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Vì Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành chậm
79 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Vì Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
80 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Vì Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
81 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Vì Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
82 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Vì Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
83 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Vì Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
84 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Vì Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
85 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Vì Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
86 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Vì Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
87 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Vì Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
88 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Vì Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
89 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Vì Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
90 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Vì Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
91 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Vì Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
92 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Vì Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
93 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Vì Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
94 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Vì Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
95 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Vì Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
96 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Vì Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
97 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Vì Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
98 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Vì Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
99 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Vinh Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
100 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Vinh Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
101 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Vinh Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
102 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Vinh Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành chậm
103 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Vinh Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
104 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Vinh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
105 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Vinh Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
106 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Vinh Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
107 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Vinh Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
108 Về việc chuẩn bị để UBND huyện đối thoại chính sách giảm nghèo vời người dân xã Ba Vinh Xã Ba Vinh Có thời hạn 27/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
109 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Vinh Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
110 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Vinh Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
111 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Vinh Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
112 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Vinh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
113 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Vinh Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
114 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Vinh Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
115 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Vinh Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
116 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Vinh Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
117 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Vinh Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
118 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Vinh Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
119 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Vinh Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
120 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Vinh Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
121 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Vinh Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
122 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Vinh Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
123 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Trang Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
124 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Trang Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
125 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Trang Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
126 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Trang Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
127 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Trang Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
128 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Trang Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
129 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Trang Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
130 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Trang Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
131 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Trang Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
132 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Trang Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành chậm
133 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Trang Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
134 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Trang Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
135 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Trang Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
136 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Trang Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
137 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Trang Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
138 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Trang Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
139 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Trang Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
140 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Trang Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
141 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Trang Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
142 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Trang Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
143 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Trang Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
144 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Trang Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
145 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Trang Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
146 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Tô Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
147 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Tô Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
148 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Tô Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
149 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Tô Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
150 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Tô Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
151 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Tô Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
152 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Tô Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
153 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Tô Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
154 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Tô Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
155 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Tô Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
156 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Tô Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
157 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Tô Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
158 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Tô Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
159 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Tô Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
160 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Tô Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
161 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Tô Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
162 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Tô Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
163 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Tô Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
164 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Tô Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
165 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Tô Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
166 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Tô Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
167 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Tô Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
168 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
169 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Tiêu Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành chậm
170 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
171 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành chậm
172 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành chậm
173 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Tiêu Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
175 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Tiêu Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
176 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
177 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
178 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Tiêu Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
179 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Tiêu Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
180 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
181 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Tiêu Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
182 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
183 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
184 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
185 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Tiêu Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
186 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Tiêu Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
187 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
188 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Tiêu Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
189 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Tiêu Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
190 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Thành Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
191 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Thành Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
192 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Thành Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
193 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Thành Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
194 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Thành Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
195 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Thành Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
196 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Thành Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
197 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Thành Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
198 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Thành Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
199 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Thành Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
200 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Thành Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
201 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Thành Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
202 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Thành Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
203 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Thành Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
204 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Thành Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
205 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Thành Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
206 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Thành Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
207 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Thành Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
208 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Thành Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
209 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Thành Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
210 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Thành Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
211 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Thành Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Đang thực hiện. Quá hạn
212 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
213 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
214 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
215 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Ngạc Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
216 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
217 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
218 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
219 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
220 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Ngạc Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
221 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Ngạc Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
222 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Ngạc Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
223 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Ngạc Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
224 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
225 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
226 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
227 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
228 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Ngạc Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
229 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Ngạc Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
230 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Ngạc Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
231 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Ngạc Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
232 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
233 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Ngạc Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Đang thực hiện. Quá hạn
234 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Liên Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
235 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Liên Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
236 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Liên Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
237 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Liên Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
238 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Liên Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
239 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Liên Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
240 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Liên Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
241 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Liên Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
242 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Liên Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
243 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Liên Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
244 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Liên Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
245 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Liên Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
246 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Liên Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
247 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Liên Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
248 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Liên Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
249 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Liên Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
250 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Liên Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
251 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Liên Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
252 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Liên Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
253 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Liên Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
254 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Liên Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Đang thực hiện. Quá hạn
255 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Khâm Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
256 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Khâm Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
257 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Khâm Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
258 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Khâm Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành chậm
259 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Khâm Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
260 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Khâm Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
261 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Khâm Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
262 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Khâm Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
263 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Khâm Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
264 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Khâm Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
265 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Khâm Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành chậm
266 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Khâm Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
267 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Khâm Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
268 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Khâm Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
269 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Khâm Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
270 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Khâm Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
271 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Khâm Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
272 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Khâm Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
273 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Khâm Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
274 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Khâm Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
275 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Khâm Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
276 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Khâm Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
277 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Giang Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành chậm
278 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Giang Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
279 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Giang Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành chậm
280 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Giang Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành chậm
281 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Giang Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
282 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Giang Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
283 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Giang Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
284 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Giang Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
285 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Giang Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
286 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Giang Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
287 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Giang Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
288 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Giang Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
289 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Giang Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
290 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Giang Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
291 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Giang Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
292 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Giang Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
293 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Giang Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
294 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Giang Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
295 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Giang Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
296 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Giang Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
297 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Giang Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
298 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Giang Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
299 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Dinh Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
300 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Dinh Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
301 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Dinh Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
302 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Dinh Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
303 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Dinh Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
304 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Dinh Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
305 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Dinh Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
306 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Dinh Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
307 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Dinh Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
308 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Dinh Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
309 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Dinh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
310 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Dinh Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
311 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Dinh Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
312 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Dinh Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
313 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Dinh Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
314 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Dinh Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
315 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Dinh Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
316 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Dinh Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
317 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Dinh Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
318 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Dinh Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
319 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Dinh Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
320 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Dinh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
321 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Cung Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
322 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Cung Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
323 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Cung Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
324 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Cung Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
325 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Cung Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
326 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Cung Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
327 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Cung Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
328 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Cung Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
329 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Cung Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
330 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Cung Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
331 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Cung Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
332 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Cung Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
333 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Cung Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
334 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Cung Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
335 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Cung Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
336 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Cung Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
337 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Cung Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
338 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Cung Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
339 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Cung Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
340 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Cung Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
341 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Cung Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
342 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Chùa Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
343 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Chùa Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
344 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Chùa Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
345 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Chùa Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
346 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Chùa Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
347 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Chùa Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
348 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Chùa Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
349 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Chùa Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
350 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Chùa Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
351 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Chùa Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
352 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Chùa Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
353 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Chùa Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
354 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Chùa Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
355 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Chùa Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
356 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Chùa Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
357 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Chùa Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
358 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Chùa Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
359 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Chùa Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
360 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Chùa Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
361 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Chùa Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
362 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Chùa Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
363 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Nam Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành chậm
364 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Nam Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành chậm
365 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Nam Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
366 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Nam Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
367 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Nam Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
368 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Nam Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
369 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Nam Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
370 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Nam Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành chậm
371 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Nam Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
372 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Nam Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
373 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Nam Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
374 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Nam Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
375 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Nam Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
376 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Nam Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
377 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Nam Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
378 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Nam Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
379 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Nam Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
380 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Nam Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
381 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Nam Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
382 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Nam Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
383 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Nam Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
384 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Nam Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
385 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Lế Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
386 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Lế Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
387 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Lế Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
388 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Lế Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
389 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Lế Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
390 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Lế Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
391 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Lế Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
392 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Lế Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
393 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Lế Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
394 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Lế Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
395 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Lế Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
396 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Lế Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
397 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Lế Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
398 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Lế Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
399 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Lế Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
400 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Lế Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
401 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Lế Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
402 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Lế Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
403 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Lế Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
404 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Lế Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
405 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Lế Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
406 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Lế Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
407 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Lế Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
408 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Xã Ba Bích Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
409 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Xã Ba Bích Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
410 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 Xã Ba Bích Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
411 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Xã Ba Bích Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
412 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Xã Ba Bích Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
413 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Xã Ba Bích Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
414 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo Xã Ba Bích Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
415 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Xã Ba Bích Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành chậm
416 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật Xã Ba Bích Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
417 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 Xã Ba Bích Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
418 Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương Xã Ba Bích Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành chậm
419 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 Xã Ba Bích Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
420 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 Xã Ba Bích Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
421 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 Xã Ba Bích Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
422 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng Xã Ba Bích Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành chậm
423 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu Xã Ba Bích Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
424 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Xã Ba Bích Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
425 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Xã Ba Bích Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
426 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Xã Ba Bích Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
427 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Ba Bích Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
428 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 Xã Ba Bích Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
429 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Xã Ba Bích Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
430 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Xã Ba Bích Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
431 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành chậm
432 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 01/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành chậm
433 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
434 vv tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét thưởng môi trưowngf Việt Nam năm 2019 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/04/2019 Hoàn thành chậm
435 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành chậm
436 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
437 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
438 V/v đề nghị khẩn trương phúc tra lại hộ phát sinh nghèo và cận nghèo UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
439 thông báo chương trình đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
440 Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp BHYT cho đối tượng hộ nghèo năm 2018 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
441 V/v thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá giảm nghèo năm 2018 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
442 Vv nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 441/UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện BHYT năm 2018 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
443 V/v tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án `Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 2020 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 26/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
444 V/v kiểm tra, rà soát thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho người nghèo năm 2018 do không đúng đối tượng UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
445 Vv thực hiện, cập nhật điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo và hộ có đối tượng BTXH vào hệ thống quản lý dữ liệu UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 22/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
446 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
447 tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 26/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
448 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
449 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2017, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
450 phê duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghào và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 06/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
451 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 UBND thị trấn Ba Tơ Có thời hạn 25/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
452 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Trạm Khuyến Nông Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
453 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Trạm Khuyến Nông Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
454 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
455 VV đề nghị rà soát, đánh giá thực trạng trang thiết bị đào tạo nghề tại trung tâm GDNN-GDTX các huyện, TP Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 29/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
456 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Trung tâm GDNN-GDTX Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
457 V/v đề nghị gửi báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực Thanh tra Có thời hạn 21/08/2020 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2020 Hoàn thành chậm
458 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Thanh tra Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành chậm
459 V/v đề nghị báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Thanh tra Có thời hạn 03/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 31/03/2020 Hoàn thành chậm
460 về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại Thanh tra Có thời hạn 03/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 31/03/2020 Hoàn thành chậm
461 V/v Báo cáo số liệu 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Kiểm tra Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất kinh doanh.....) Thanh tra Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
462 V/v đề nghị gửi báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 Thanh tra Có thời hạn 06/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
463 đề nghị tự rà soát và báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2018 Thanh tra Có thời hạn 25/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
464 V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo khắc phục một số tồn tại qua kết quả thanh tra về KTXH trong năm 2017 Thanh tra Có thời hạn 25/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
465 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị Thanh tra Có thời hạn 05/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
466 Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2018 Thanh tra Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 05/04/2019 Hoàn thành chậm
467 V/v báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN năm 2018 Thanh tra Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Hoàn thành chậm
468 Vv giải quyết những nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI Thanh tra Có thời hạn 20/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
469 V/v thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018 Thanh tra Có thời hạn 28/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
470 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Thanh tra Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
471 PC đề nghị cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác thanh tra Thanh tra Có thời hạn 25/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2018 Hoàn thành chậm
472 V/v Tham mưu báo cáo kết quả soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017 Thanh tra Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/08/2018 Hoàn thành chậm
473 V/v chuẩn bị hồ sơ và báo cáo phục vụ công tác kiểm tra Thanh tra Có thời hạn 10/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 01/08/2018 Hoàn thành chậm
474 Đề nghị gửi báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 Thanh tra Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/07/2018 Hoàn thành chậm
475 V/v đề nghị báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV Thanh tra Có thời hạn 05/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/07/2018 Hoàn thành chậm
476 Vv Kết luận cuả Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018 Thanh tra Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
477 Vv thống kê kết quả bảo vệ người dân chống suy thoái, `tự diễn biến`, `tự chuyển hoá` trong cán bộ, đảng viên Thanh tra Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2018 Hoàn thành chậm
478 V/v Báo cáo số liệu 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Kiểm tra Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất kinh doanh.....) Phòng Y tế Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
479 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
480 PC Du thao DA so suc khoe dien tu Phòng Y tế Có thời hạn 25/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
481 V/v báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Hoàn thành chậm
482 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Y tế Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
483 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
484 V/v thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
485 Vv lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết Phòng Y tế Có thời hạn 10/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
486 Vv xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 22/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành chậm
487 Vv xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII Phòng Y tế Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
488 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Y tế Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
489 V/v PC Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 Phòng Y tế Có thời hạn 05/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
490 PC bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Hoàn thành chậm
491 PC báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 22.2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính plhủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 22/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2019 Hoàn thành chậm
492 tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn triển khai, thực hiện tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiêu GĐVH, Thôn, tổ dân phố văn hoá trên địa bàn tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 11/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/01/2019 Hoàn thành chậm
493 PC báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định số 2/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 11/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2019 Hoàn thành chậm
494 PC Đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
495 PC báo cáo công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 16/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
496 PC Báo cáo kết quả thực phong trào TD DKXD ĐSVH năm 2018 và PH nhiệm vụ 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 14/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
497 PC Đề nghị góp ý DT Kế hoạch thực hiện Đề án Thông tin đối ngoại năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/11/2018 Hoàn thành chậm
498 Đề nghị góp ý DT KH thực hiện QĐ 930 của TTCP về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền. Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/11/2018 Hoàn thành chậm
499 PC góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 06/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/10/2018 Hoàn thành chậm
500 PC giới thiệu thành phần đoàn tham gia Đoàn tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 09/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành chậm
501 Hướng dẫn xét khen thưởng Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Ngãi Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 02/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Hoàn thành chậm
502 PC Khảo sát hiện trạng và nhu cầu các phần mềm, cơ sở dữ liệu trong các cơ quan nhà nước Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 16/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành chậm
503 PC Khen thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp huyện và tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 23/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành chậm
504 PC t hực hiện báo cáo sơ kết 2 năm triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành chậm
505 PC Góp ý Quy định về quản lý Internet Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/10/2018 Hoàn thành chậm
506 Góp ý văn bản quy phạm pháp luật Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành chậm
507 PC Góp ý nội dung xuất bản sách, đĩa CD, phim ... Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Hoàn thành chậm
508 PC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành về Quy định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành chậm
509 Khen thưởng 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/08/2018 Hoàn thành chậm
510 PC Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
511 CV Tổ chức Liên hoan Cồng chiêng, đàn và hát dân ca các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV - năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 08/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/07/2018 Hoàn thành chậm
512 PC đăng ký số lượng xét thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã đựoc phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú Phòng Văn hóa và Thông tin Không thời hạn Tổng hợp Tổng hợp 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
513 đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vứng giai đoạn 2016 - 2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 22/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2018 Hoàn thành chậm
514 \UBND huyện Ba Tơ\Văn phòng HĐND và UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2018 Hoàn thành chậm
515 PC CV số 529 của Sở TT và TT Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Hoàn thành chậm
516 V/v xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
517 Vv tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 18/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
518 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 05/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/04/2018 Hoàn thành chậm
519 Vv lấy ý kiến dự thảo Luật An ninh mạng Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2018 Hoàn thành chậm
520 Vv đổi mới công tác tuyên truyền theo nội dung Công văn số 803/UBND-KT ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2018 Hoàn thành chậm
521 Vv báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 5250/KH-UBND ngày 20/12/2013 cuỷa UBND tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 09/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2018 Hoàn thành chậm
522 vv tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ba Động năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
523 Vv tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh plhúc năm 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án `Tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm` Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
524 Vv tăng cường công tác bảo, đảm an toàn, an ninh thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 21/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/01/2018 Hoàn thành chậm
525 kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt `Đề án Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020` Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 13/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/01/2018 Hoàn thành chậm
526 Vv hướng dẫn đăng ký triển khai một cử điện tử dùng chung trong các cơ quan nhà nước năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 02/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/01/2018 Hoàn thành chậm
527 Vv báo cáo tình hình thực hiện Quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 07/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Hoàn thành chậm
528 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh để giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Hoàn thành chậm
529 Vv triển khai Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
530 Vv xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khoá X) Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/01/2018 Hoàn thành chậm
531 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch phục Tết Nguyên đán, mừng Đảng - mừng Xuân Muâh Tuất - năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 19/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/01/2018 Hoàn thành chậm
532 Vv đăng ký đề xuất nhu cầu thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2018-2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
533 góp ý An toàn giao thông trên cácphương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 -2025 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/11/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/10/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
534 V/v pc V/v phối hợp rà soát, xây dựng quy trình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
535 đăng ký thành viên tham gia để kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 30/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
536 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
537 V/v PC báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
538 V/v PC góp ý dự thảo Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
539 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
540 V/v CV báo cáo các đề án, chiến lược về gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 31/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
541 V/v CV Tổ chức tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 05/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
542 V/v CV Kế hoạch tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 25/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
543 V/v PC báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 09/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 29/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
544 V/v CV Về việc báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 27/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
545 V/v cập nhật hiện trạng hạ tầng, thiết bị tại bộ phận một cửa cấp xã Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 30/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 24/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
546 V/v: Phối hợp rà soát, xây dựng Đề án thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 14/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
547 V/v PC lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 18/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 13/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
548 V/v PC phối hợp, tham mưu UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 26/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 13/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
549 V/v đề nghị rà soát, cập nhật lại thông tin các đơn vị hành chính phục vụ cho việc cấp mã định danh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 13/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
550 V/v báo cáo chỉ số xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2018-2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
551 V/v tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số năm 2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/12/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
552 V/v ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 08/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
553 V/v Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính huyện Ba Tơ năm 2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/12/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
554 V/v PC đánh giá hiện trạng thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 21/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
555 V/v Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2020. Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/10/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
556 V/v Hướng dẫn khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác XD đời sống văn hoá cơ sở tỉnh QN lần thứ I năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
557 V/v: triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
558 Vv tiếp nhận trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin, tuyên truyền cổ động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
559 V/v Báo cáo số liệu 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Kiểm tra Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất kinh doanh.....) Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
560 V/v: lựa chọn các ca khúc và khẩu hiệu về nông thôn mới Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
561 Thông báo tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ công chức, viên chức năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 30/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
562 BCXB- Tuyền truyền CMT8 và Quốc khánh 2/9/2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 03/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
563 Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 25/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
564 TTBCXB- về việc đăng ký làm việc TTCS 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 10/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/07/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
565 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
566 khẩn trương kiểm khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 30/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
567 CV Bổ sung hồ sơ cung cấp cho Tổ kiểm toán thực hiện Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 24/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
568 V/v đăng ký cán bộ tham gia tập huấn ứng dụng chữ ký số năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
569 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
570 PC về việc đề cử nhân vật, sự kiện cho việc phát hành tem bưu chính Việt Nam năm 2021 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 08/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
571 Vv giải quyết những nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 20/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
572 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
573 Triển khai văn bản hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Văn hóa và Thông tin Có thời hạn 15/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 05/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
574 Công văn về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
575 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
576 V/v báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch số 7656/KH-UBND của UBND tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 03/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Hoàn thành chậm
577 V/v BC tình hình thực hiện TTư số 12/2011/TT-BTP ... Phòng Tư pháp Có thời hạn 25/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
578 V/v báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/01/2020 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Hoàn thành chậm
579 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
580 V/v BC sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 Phòng Tư pháp Có thời hạn 25/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
581 V/v báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Hoàn thành chậm
582 Báo cáo thống kê công tác công tác tư pháp năm 2018 chính thức Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
583 V/v thực hiện KH hệ thống hoá VB QPPL kỳ 2014-2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
584 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
585 Báo cáo công tác thi hành PL về xử lý VPHC năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
586 Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
587 Tham gia góp ý dự thảo QĐ Phòng Tư pháp Có thời hạn 17/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
588 V/v thực hiện kiến nghị về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính Phòng Tư pháp Có thời hạn 09/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/11/2018 Hoàn thành chậm
589 Báo cáo thống kê công tác tư pháp năm 2018 lần 1 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
590 V/v tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày PL VN Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
591 Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
592 Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/07/2018 Hoàn thành chậm
593 Thống kê hỗ trợ kinh phí cho công tác hoà giải ở cở sở Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2018 Hoàn thành chậm
594 Báo cáo định kỳ công tác cải cách tư pháp Phòng Tư pháp Có thời hạn 07/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 02/07/2018 Hoàn thành chậm
595 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC 06 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/06/2018 Hoàn thành chậm
596 V/v tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 03/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
597 Vv kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và cập nhật dữ liệu hộ tịch, sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch taịo xã Ba Ging và xã Ba Xa, huyện Ba Tơ Phòng Tư pháp Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
598 V/v yêu cầu trình bày ý kiến bổ sung và cung cấp chứng cứ vụ án theo đơn khởi kiện của ông Trần Văn Cuộc (lần 2) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 09/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/07/2020 Hoàn thành chậm
599 V/v chuyển ngày xét xử (vụ ông Nguyễn Duy Đức) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 16/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
600 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền về biển và hải đảo, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/06/2020 Hoàn thành chậm
601 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Hoàn thành chậm
602 V/v tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
603 V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 01/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
604 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Hoàn thành chậm
605 V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Hoàn thành chậm
606 V/v Giấy mời họp để nắm bắt kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 ở các địa phương và phục vụ cho việc tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 12/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Hoàn thành đúng hạn
607 V/v: nộp phí và lệ phí địa chính cho Nhà nước khi được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Ba Tơ Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
608 V/v phối hợp trong công tác quy hoạch, lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 17/04/2020 Hoàn thành chậm
609 V/v rà soát, báo cáo về tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2020 Hoàn thành chậm
610 V/v rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp để hình thành không gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 26/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
611 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai , tài sản gắn liền với đất, lập hs đại chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 11/03/2020 Hoàn thành chậm
612 V/v triển kahi thực hệin kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ba Tơ Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/10/2019 Hoàn thành chậm
613 V/v rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng hoá chất độc hại, hóa chất nguy hiểm Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/10/2019 Hoàn thành chậm
614 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/10/2019 Hoàn thành chậm
615 V/v xin góp ý xây dựng Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 12/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/07/2019 Hoàn thành chậm
616 vv xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/06/2019 Hoàn thành chậm
617 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 01/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
618 vv thực hiện công tác điều tra khảo sát, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
619 PC báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 22/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
620 vv góp ý dự thảo văn bản của tỉnh: `Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh` Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 17/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
621 vv tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 22/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
622 vv báo cáo, đánh giá tổng kết 02 năm thực hiện QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về quản lý, đấu giá cát bồi tụ, khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
623 vv góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện phong trào ` chống rác thải nhựa` giai đoạn 2019-2020. định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 14/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
624 vv thamgia góp ý dự thảo Chương trình phối hợp trao đổi thông tin phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Qn Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
625 vv triển khai Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 01/07/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
626 vv phương án điều tiết chỉ tiêu đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
627 V/v:báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm (đề nghị lần 2) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 17/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Hoàn thành chậm
628 vv :xin ý kiến điều chỉnh cơ cấu tổ chức đối với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TNMt Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 12/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
629 V/v báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Hoàn thành chậm
630 vv giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
631 vv giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành chậm
632 vv tổ chức các hoạt động hưởng ướng Ngày Nước thế giới năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
633 vv báo cáo một số nội dung tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2019 Hoàn thành chậm
634 vv Báo cáo kết quả sưu tra, tìm kiếm tài liệu bồi thường liên quan đến Đơn kiến nghị của 07 hộ dân đang sinh sống tại thôn Trung Liêm, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ. Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 31/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
635 V/v thực hiện báo cáo nội dung giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
636 vv Góp ý kiến góp ý dự thảo QĐ thay thế QĐ số 54/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
637 vv nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
638 về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/03/2019 Hoàn thành chậm
639 vv có ý kiến về khối lượng và kinh phí thực hiện KH đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận qsd đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 08/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
640 vv :báo cáo vấn đề môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Hoàn thành chậm
641 V/v thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/02/2019 Hoàn thành chậm
642 V/v:báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh (gửi lần 2) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 18/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/02/2019 Hoàn thành chậm
643 V/v:xác định nhu cầu chỉ tiêu đất ở nông thôn, đất ở đô thị đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 14/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/02/2019 Hoàn thành chậm
644 V/v:báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong tác thu hồi, BT, hỗ trợ tái định cư định canh khi nhà nước thu hồi đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 22/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
645 V/v:rà soát, thống kê danh sách các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Hoàn thành chậm
646 Vv giải quyết những nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
647 V/v:báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu đất ở nông thôn, đất ở đô thị đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 14/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
648 V/v:báo cáo tình hình thực hiện công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; giao đất, cấp giấy chứng nhận qsd đất lâm nghiệp Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 22/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
649 áp dụng QĐ số 176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 12/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/01/2019 Hoàn thành chậm
650 Về việc báo cáo Việc thực hiện CS, PL về quy hoạch, quản lý, SD đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2019 Hoàn thành chậm
651 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
652 V/v:báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 đã được UBNd tỉnh phê duyệt (lần 2) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 24/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành chậm
653 V/v:báo cáo kết quả thực hiện chính sách, PL về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến hết năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 26/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành chậm
654 V/v:báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành chậm
655 V/v thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất từ quỹ đất thu hồi của các Công ty nông, lâm nghiệp Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
656 Về việc :rà soát tổng hợp các Dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt. Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành chậm
657 vv báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biể, hải đảo năm 2018 và KH công tác năm 2019 theo KH 65336/KH-UBND ngày 23/12/2015 của Ubnd tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/11/2018 Hoàn thành chậm
658 V/v Thực hiện thuê đất theo quy định Luật Đất đai 2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 31/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/11/2018 Hoàn thành chậm
659 vv tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường tỉnh QN 2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 01/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành chậm
660 vv tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/11/2018 Hoàn thành chậm
661 VV Thực hiện thông báo kết luận của HĐ ND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 khoá XII Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
662 Thực hiện thuê đất theo quy định Luật Đất đai 2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Hoàn thành chậm
663 Báo cáo thực hiện CS, PL về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Hoàn thành chậm
664 V/v kiểm tra, rà soát kết thực hiện chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/10/2018 Hoàn thành chậm
665 vv báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ kh Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 26/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
666 V/v xác nhận thông tin trường hợp của ông Phạm Thanh Bình xin giao đất theo diện chính sách Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành chậm
667 V/v:báo cáo tình hình thực hiện QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBNd tỉnh về quản lý, đấu giá cát bồi tụ, khai thác thủ công khoáng sản làm VSXD thông thường Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành chậm
668 V/v:thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành chậm
669 V/v:lấy ý kiến về nội dung đề nghị của sở TNMT tại Công văn số 3969/STNMT ngày 28/8/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Hoàn thành chậm
670 V/v:báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg của TTCP và KH số 565/KH-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành chậm
671 V/v phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
672 V/v:triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HDND tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành chậm
673 pc triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
674 V/v cung cấp thông tin xây dựng Báo cáo đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 13/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/09/2018 Hoàn thành chậm
675 V/v:thực hiện thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 16/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 28/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
676 tham gia chương trình vì Môi trường xanh QG năm 2018 tại Hà nội Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/08/2018 Hoàn thành chậm
677 Báo cáo các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp 04/07/2018 Hoàn thành chậm
678 v.v Báo cáo việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án Khu đô thị, khu du lichjnghir dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/06/2018 Hoàn thành chậm
679 V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
680 Vv rà soát nhà, đất liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
681 VV tổ chức các hoạt động thuộc `Tháng hành động vì môi trường` hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2018) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 01/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
682 Vv tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với cá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
683 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/04/2018 Hoàn thành chậm
684 VV triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân huỷ trong sinh hoạt đến năm 2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành chậm
685 V/v cho ý kiến các vấn đề liên quan đến khu vực thăm dò quặng thiếc - kim loại hiếm tại khu vực Đồng Răm - La Vi Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
686 V/v báo cáo kết quả xử lý, giải quyết vụ việc chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2018 Hoàn thành chậm
687 Vv báo cáo tình hình sử dụng đất đối với doanh nghiệp thuê đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2018 Hoàn thành chậm
688 Về tình hình thực hiện các vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ công trình: Cấp điện các xã trên địa bàn huyện Ba Tơ, thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
689 VV tuyên truyền giới thiệu và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Quảng Ngãi lần IV Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
690 Vv góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về giải thưởng môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành chậm
691 Vv báo cáo tình hình sử dụng đất cho các doanh nghiệp đã được Nhà nước cho thuê đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 16/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành chậm
692 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý sau kết luận thanh tra Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
693 V/v rà soát và kiến nghị đối với những bất cập, chồng chéo vướng mắc giữa các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/02/2018 Hoàn thành chậm
694 Vv báo cáo thực hiện Dự án Hoàn thiẹn và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 28/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/02/2018 Hoàn thành chậm
695 Vv chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2018 Hoàn thành chậm
696 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
697 vv tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ba Động năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
698 Vv phối hợp trong công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp các cơ sở SX - KD trên địa bàn tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 28/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/02/2018 Hoàn thành chậm
699 Vv triển khai, plhối hợp thực hiện Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
700 Về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
701 Vv báo cáo khó khăn, vướng mắc thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại thông Tư số 19/2016/TT-BTNMT Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/01/2018 Hoàn thành chậm
702 Vv giới thiệu khu vự cát, sỏi lòng sông thuộc thẩm quyền tổ chức đấu giá của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch đấu giá khoáng sản năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành chậm
703 VV tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành chậm
704 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (lần 3) Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 18/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/01/2018 Hoàn thành chậm
705 Vv cung cấp tài liệu phục vụ thực hiện thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành chậm
706 Vv thẩm định dự án thuỷ điện Nước Long Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 21/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành chậm
707 Vv rà soát công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
708 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
709 Vv giải quyết vướng mắc đến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
710 Vv thống kê đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/12/2017 Hoàn thành chậm
711 V/v báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trong năm 2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 20/12/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
712 V/v thông báo kết quả kiểm toán đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/08/2019 Hoàn thành chậm
713 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
714 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
715 Về việc:Báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/07/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
716 vv báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/05/2019 Hoàn thành chậm
717 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 27/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/05/2019 Hoàn thành chậm
718 Lập hồ sơ nghề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 22/04/2019 Hoàn thành chậm
719 V/v báo cáo số vốn còn lại chưa thanh toán đối với dự án được phê duyệt quyết toán trong năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Hoàn thành chậm
720 vv tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 03/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 29/03/2019 Hoàn thành chậm
721 V/v rà soát, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành chậm
722 Báo cáo thành tựu kinh tế xã hội sau 30 năm ngày tái lập tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
723 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
724 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
725 V/v thủ tục chuyển nguồn vốn còn lại kế hoạch vốn đầu tư 2018 sang 2019 của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
726 V/v báo cáo kết quả sử dụng kinh phí bổ sung năm 2018 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
727 Về việc : Đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn các vùng SX nông nghiệp tập trung áp dụng quy trình kỹ thuạt tiên tiến, gắn v[í liên kết tiêu thụ sản phẩm 5 năm 2021 - 2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Hoàn thành chậm
728 vv góp ý dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/02/2019 Hoàn thành chậm
729 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ năm 2018 đối với đơn vị hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/02/2019 Hoàn thành chậm
730 Thống sát về đề cương giám sát việc giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2019 Hoàn thành chậm
731 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2019 Hoàn thành chậm
732 Vv giải quyết những nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/01/2019 Hoàn thành chậm
733 V/v nghiêm túc thực hiện Kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
734 V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 11/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
735 về việc báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của các hợp tác xã đã ngừng hoạt động Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 19/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
736 vv nghiêm túc báo cáo phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2019 Hoàn thành chậm
737 vv báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của hợp tác xã đã ngừng hoạt động Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2019 Hoàn thành chậm
738 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
739 Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành chậm
740 V/v rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành chậm
741 Thực hiện công tác thu hồi nộp NSNN khoản kinh phí thanh toán vượt theo QĐ phê duyệt QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
742 V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành chậm
743 Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 2018 và XD chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/10/2018 Hoàn thành chậm
744 Cung cấp số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW thực hiện chương trình MTQG XD NTM XD NTM năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/10/2018 Hoàn thành chậm
745 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 và Quyết định 538/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
746 V/v xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 22/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/10/2018 Hoàn thành chậm
747 Về việc:Hướng dẫn báo cáo đánh giá tình hình KTXH, quốc phòng, an ninh năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 (phục vụ họp UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, HDND tỉnh và giao kế hoạch năm 2019) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/10/2018 Hoàn thành chậm
748 Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo NĐ số 72/2018/NĐ-CP và NĐ số 88/2018/NĐ-CP của CP Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Hoàn thành chậm
749 Chuẩn bị nội dung phục vụ UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Hoàn thành chậm
750 trương thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách đang thực hiện liên quan đến nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
751 Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 14/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
752 Dự toán kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu QG năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/09/2018 Hoàn thành chậm
753 Dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
754 V/v đánh giá tình hình thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định tại thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/08/2018 Hoàn thành chậm
755 V/v đề xuất danh mục dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn đề nghị hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/08/2018 Hoàn thành chậm
756 de nghi gui bao cao de xuat chu truong dau tu Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 04/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/08/2018 Hoàn thành chậm
757 Đề cương giám sát việc sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và nguồn dự phòng NS cấp huyện từ năm 2015-2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 29/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2018 Hoàn thành chậm
758 thu hồi tiền vào ngân sách nhà nước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/08/2018 Hoàn thành chậm
759 Vv rà soát cơ chế, chính sách, đề án, Kế hoạch đang thực hiện liên quan đến nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
760 về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành chậm
761 V/v đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/06/2018 Hoàn thành chậm
762 Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và XD kế hoạch năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/06/2018 Hoàn thành chậm
763 Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/06/2018 Hoàn thành chậm
764 Báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/06/2018 Hoàn thành chậm
765 V/v kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 (vốn sự nghiệp) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2018 Hoàn thành chậm
766 Hướng dẫn lập đề xuất Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2018 Hoàn thành chậm
767 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 22/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
768 Vv đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2018 Hoàn thành chậm
769 Vv góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 08/05/2018 Hoàn thành chậm
770 Vv báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
771 Vv tham gia ý kến dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân cấp nhiệm vụ địa chỉ đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
772 V/v báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
773 VV đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018 và quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/04/2018 Hoàn thành chậm
774 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ năm 2017 đối với đơn vị hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/04/2018 Hoàn thành chậm
775 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2018 Hoàn thành chậm
776 Vv tham dự hội nghị Phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2017, giải pháp năm 2018; triển khai Bộ Chỉ số (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2018 Hoàn thành chậm
777 Vv tiếp tục thự hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XII Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp Hoàn thành chậm
778 Vv báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/04/2018 Hoàn thành chậm
779 V/v báo cáo số lượng hợp tác xã có đăng ký trên địa bàn Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
780 V/v đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
781 Vv cung cấp dữ liệu của hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
782 Vv xây dựng tiêu chuẩn, mục đích sử dụng diện tích chuyên dùng thuộc trụ sở làm việc và điện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/03/2018 Hoàn thành chậm
783 Vv đăng ký tham gia lớp học bồi dưỡng kinh tế tập thể và nghiệp vụ quản lý hợp tác xã Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 02/03/2018 Hoàn thành chậm
784 Vv góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định định các mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 28/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2018 Hoàn thành chậm
785 vv tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ba Động năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành chậm
786 Vv xử lý chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/02/2018 Hoàn thành chậm
787 Vv báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
788 Vv chường trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Hoàn thành chậm
789 Vv rà soát, báo cáo dự án hoàn thành Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
790 Vv báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
791 Vv báo cáo kết quả rà soát xe ô tô theo Quyết định sối 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành chậm
792 V/v nộp trả kinh phí bổ sung từ năm 2015 không được phép kéo dài thanh toán sang năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành chậm
793 Vv triển khai thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành chậm
794 Vv giải quyết trả lời các kiến nghị của cử triu tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XII Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
795 VV giải trình cơ sở đề xuất danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (lần 2) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2018 Hoàn thành chậm
796 Vv giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
797 Vv xây dựng báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/01/2018 Hoàn thành chậm
798 về việc hướng dẫn mua sắm theo phương thức tập trung Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành chậm
799 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV/2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
800 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành chậm
801 Vv thẩm định dự án thuỷ điện Nước Long Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 21/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành chậm
802 Vv giải trình cơ sở đề xuất đề xuất danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/01/2018 Hoàn thành chậm
803 Vv tổng hợp nhu c.ầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2018 Hoàn thành chậm
804 Vv tiếp tục triển khai thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/01/2018 Hoàn thành chậm
805 Vv tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động `Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh` Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
806 Vv thực hiện giao chi tiết dự toán chi từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
807 Vv kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc giải ngân chậm Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
808 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/01/2018 Hoàn thành chậm
809 Vv tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ và chi và tỷn lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách mới Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/01/2018 Hoàn thành chậm
810 Vv báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Hoàn thành chậm
811 V/v rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/12/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
812 kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/12/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
813 rà soát, đề xuất các dự án đầu tý từ nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/11/2020 Lãnh đạo Văn phòng Tổng hợp 05/11/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
814 Đề xuất Kế hoạch triển khai việc xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/11/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 05/11/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
815 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
816 V/v tham gia góp ý về kế hoạch triển khai thự hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính Phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
817 V/v có ý kiến về các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư tại địa phương Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 24/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 09/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
818 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết HDND tỉnh quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội để xây dựng hạ tầng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
819 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 11/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
820 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, nghị quyết số 35/NQ-CP,chỉ thị số 26/CT-TTg, chỉ thị số 07/CT-TTg, trong quý II và 06 tháng đầu năm 2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
821 V/v báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xă giai đoạn 2021-2030 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
822 V/v xây dựng kế hoạch phát tiển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
823 V/v rà soát, bổ sung số lệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
824 V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 17/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
825 V/v góp ý dự thảo KH hồ sơ sức khoẻ điện tử Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 17/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 13/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
826 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách giáo dục năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
827 V/v tham gia góp ý dự thảo đề án `Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025` Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 07/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
828 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
829 Về việc:khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 23/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
830 V/v tham gia góp ý dự thảo chương trình về tăng cường quan hệ hợp tác và vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 24/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
831 V/v đề xuất triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
832 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 16/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
833 V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa abnf tỉnh Quảng Ngãi lần 2 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 27/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
834 V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng thuộc trụ sở làm việc và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
835 V/v cung cấp số liệu thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
836 V/v Báo cáo số liệu 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Kiểm tra Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất kinh doanh.....) Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
837 V/v bổ sung có mục tiêu và thu hồi kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
838 V/v tổ chức thực hiện Kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
839 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính Phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
840 V/v rà soát, đánh giá toàn bộ cá quy định về phí, lệ phí Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
841 V/v báo cáo tình hình đánh giá tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
842 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 14/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
843 V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
844 v/v góp ý dự thảo quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
845 về việc xin ý kiến góp ý mức chi hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 24/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
846 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 24/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
847 V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 11/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
848 Tổng kết 15 năm thực hiện NQ 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
849 V/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
850 V/v báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
851 V/v điều chỉnh, bổ sung QĐ số 449/QĐ-UBND ngày 18/6/2017 của UBND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
852 vv Cung cấp danh mục dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
853 V/v danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2025 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
854 XD kế hoạch của Tỉnh uỷ thực quyết số 39-NQ/TW Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 03/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
855 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách giai đoạn 2011-2020 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 01/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
856 V/v góp ý dự thảo quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
857 Về việc:Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
858 V/v xử lý kinh phí đã chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau ngày 01/01/2016 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
859 vv Mời tham gia tuần lễ văn hoá, ẩm thực và kêu gọi, XTĐT huyện Mộ Đức năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 12/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
860 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 20/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
861 V/v khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 28/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
862 V/v thực hiện nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 24/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
863 PC tham ga góp ý dự thảo các kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện NQ TW 7, khoá XII Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 07/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
864 vv Báo cáo tình hình thực hiện NQ 19-2018/NQ-CP. NQ số 35/NQ-CP Chỉ thị số 26/CT-TTg, chỉ thị số 07/CT-TTg quý IV và cả năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 06/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
865 vv xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 31/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
866 V/v báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 và đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
867 vv báo cáo kinh tế tập thể năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 25/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
868 vv thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 23/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
869 Về việc:góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
870 V/v xây dựng hoàn thiện dự thảo QĐ ban hành Quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN trên địa bàn tỉnh Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
871 vv giải quyết, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
872 giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi về khấu trừ chi phí đầu tư hạ tầng 20% đất ở tại các khu đô thị mới vào tiền sử dụng đất của dự án Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
873 Tổng kết đánh giá thi hành Luật giá và các văn bản hướng dẫn Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
874 Vv báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
875 Vv đăng ký tham gia chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/03/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
876 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
877 Về việc: báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
878 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
879 Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp ngày 09/5/2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
880 V/v chọn cử công chức, viên chức tham gia lớp trung cấp chính trị - hành chính (2019-2020) Phòng Nội Vụ Có thời hạn 23/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/05/2019 Hoàn thành chậm
881 V/v chọn cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh dạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 23/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
882 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của Bộ Chính trị Phòng Nội Vụ Có thời hạn 16/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Hoàn thành chậm
883 Về việc: chọn cử CC tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho CC các cơ quan hành chính Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
884 Chọn cử giáo viên tham gia lớp Bồi dưỡng chức danh giáo viên năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
885 V/v báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
886 Đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viênn MN, PT công lập Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 29/03/2019 Hoàn thành chậm
887 tập trung thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 21/03/2019 Hoàn thành chậm
888 Về việc: chọn cử CB,CC tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
889 Về việc: đăng ký danh sách CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng theo QĐ 124/QĐ-TTg Phòng Nội Vụ Có thời hạn 18/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
890 Về việc: đăng ký danh sách CB,CC,VC đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
891 PC Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện QĐ số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của TTg Cp Phòng Nội Vụ Có thời hạn 01/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/02/2019 Hoàn thành chậm
892 Tham gia góp ý dự thảo Đề án Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
893 XD đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường MN, TH và THCS Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/02/2019 Hoàn thành chậm
894 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/02/2019 Hoàn thành chậm
895 Về việc: báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng Phòng Nội Vụ Có thời hạn 22/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Hoàn thành chậm
896 Về việc: báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC lãnh đạo quản lý được điều động, luân chuyển Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
897 Sơ kết 05 năm thực hiện KL số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ chính trị về hội quần chúng Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/01/2019 Hoàn thành chậm
898 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
899 PC tham ga góp ý dự thảo các kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện NQ TW 7, khoá XII Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
900 V/v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
901 Về việc: báo cáo kết quả đánh giá, phân loại hoạt động chính quyền cấp xã năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/11/2018 Hoàn thành chậm
902 V/v báo cáo 3 năm thực hiện phong trào thi đua `Dân vận khéo` giai đoạn 2016-2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
903 Về việc: báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị sau KLTT công tác nội vụ Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành chậm
904 PC về nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Hoàn thành chậm
905 Về việc: báo cáo số lượng người đang hợp đồng làm công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành chậm
906 Về việc rà soát thực trạng đội ngũ giáo viên và nhu cầu tuyển dụng giáo viên cho năm học 2018-2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/09/2018 Hoàn thành chậm
907 Về việc: rà soát các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo QĐ 481 của tỉnh nhưng chưa được hưởng chính sách Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/08/2018 Hoàn thành chậm
908 Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 02/08/2018 Hoàn thành chậm
909 Rà soát tình hình nhập liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 02/08/2018 Hoàn thành chậm
910 Chọn cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp Trung cấp chính trị hành chính 2018-2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/07/2018 Hoàn thành chậm
911 Tham gia góp ý dự thảo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/07/2018 Hoàn thành chậm
912 Vv kiểm tra,rà soát việc thực hiện công tác cán bộ Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Hoàn thành chậm
913 Vv báo cáo tình hình thực hiện biên chế đối với các Hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/05/2018 Hoàn thành chậm
914 V/v ban hành Chương trình thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
915 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý sau kết luận thanh tra Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
916 Vv đăng ký nhu cầu và tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/01/2018 Hoàn thành chậm
917 Vv cung cấp tài liệu phục vụ thực hiện thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành chậm
918 Vv báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị nquyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/01/2018 Hoàn thành chậm
919 Vv kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc giải ngân chậm Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
920 Vv cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương khoá XII Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 08/01/2018 Hoàn thành chậm
921 Vv báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Hoàn thành chậm
922 Về việc:góp ý dự thảo Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
923 Về việc: chuyển xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
924 V/v báo cáo 5 năm thực hiện phong trào thi đua `Dân vận khéo` giai đoạn 2015-2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
925 Về việc: lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ thôi việc cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
926 Về việc:chọn cử cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng tin học văn phòng năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
927 Về việc:chọn cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
928 Về việc:chọn cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
929 Về việc:báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
930 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
931 V/v giao số lượng người làm việc trong Hội Chữ thập đỏ và các Hội đặc thù các huyện, thị xã, thành phố Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
932 V/v giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phật đản Phật lịch 2564- Sương lịch 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 11/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
933 Về việc: tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
934 Về việc:chọn cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
935 Về việc: bảo đảm an toàn thông tin tài khoản phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
936 Về việc: báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
937 V/v báo cáo kết tự kiểm tra công tác tôn giáo năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
938 Về việc: báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015 - 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 23/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
939 V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện CT 22-CT/TU ngày 03/4/2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 17/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
940 Về việc: báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
941 Về việc:chọn cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng hằng năm theo kế hoạch của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 24/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
942 Về việc:báo cáo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
943 V/v triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 01/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
944 Về việc:đăng ký chỉ tiêu, ngành cần thu hút năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
945 V/v báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
946 Về việc: báo cáo kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có sai phạm TC-NS và kỷ luật CBCCVC năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
947 V/v báo cáo tình hình ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
948 Đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
949 PC báo cáo thống kê công tác dân tộc Phòng Nội Vụ Có thời hạn 08/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
950 PC cử cán bộ, công chức tham gia khoá bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
951 Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
952 Về việc: rà soát, báo cáo thống kê đối tượng cán bộ xã công tác lâu năm đã nghỉ việc nhưng chưa được hưởng chế độ Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
953 Góp ý dự thảo Quy hoạch ngành Văn thư, lưu trữ tỉnh QN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
954 Vv báo cáo kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có sai phạm TC-NS và kỷ luật CBCCVC năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
955 Về việc: báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
956 Về việc: tham gia góp ý chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
957 PC Hướng dẫn báo cáo 01 năm thực hiện CT số 13/CT-UBND ngày 26/10/2017 của CT UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
958 PC báo cáo tình hình hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý NN đối với tín ngưỡng; thống kê cơ sở tín ngưỡng, mô hình quản lý, người chuyên hoạt động tin ngưỡng ở địa phương Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
959 Về việc: báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
960 Về việc: báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp và đăng ký nhu cầu xét tuyển đặc cách viên chức Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
961 Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng Cụm các huyện MN và Hải đảo năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
962 Rà soát giải quyết hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến còn tồn đọng Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 01/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
963 Báo cáo tình hình đạo tin lành Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
964 Về việc: chọn cử cán bộ là nữ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý nữ cấp tỉnh, huyện Phòng Nội Vụ Có thời hạn 16/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
965 V/v chọn cử cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tham gia lớp Tin học văn phòng cho CB,CC cấp xã 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 06/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
966 Về việc chọn cử CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 06/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
967 Về việc xin chủ trương ban hành văn bản thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
968 Về việc: chọn cử CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
969 Lập hồ sơ đề nghị bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nhân dịp sơ kết phong trào thi đua Cả nước chung sức XD NT mới năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
970 Tham gia tuyển sinh chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ của Hoà Bình Mỹ Lai Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
971 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 28/8/2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
972 Bổ sung tiêu chuẩn điều kiện về ngoại ngữ đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/07/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
973 VV triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Nội vụ liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
974 Vv hướng dẫn giúp đỡ Phất giáo tổ chức lễ phật đản và An cư kiết hạ PL 2562- DL 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
975 Về việc báo cáo những vấn đề tồn đọng liên quan đến tôn giáo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
976 V/v cử công chức, viên chức tham gia chương trình học bổng củ Chính phủ Australia Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
977 Vv bổ sung hồ sơ đè nghị khen thưởng thành tích kháng chiến tại tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 03/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
978 Vv cử cán bộ, công chức tham gia khoá bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 01/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/02/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
979 vv tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ba Động năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
980 Vv giới thiệu cán bộ tham gia dự tuyển tại Ban Tổ chức Trung ương Phòng Nội Vụ Có thời hạn 09/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/02/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
981 Vv cử cán bộ, công chức tham gia khoá bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
982 VV báo cáo thông kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưõng năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
983 Vv giải quyết trả lời các kiến nghị của cử triu tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XII Phòng Nội Vụ Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
984 Vv giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII Phòng Nội Vụ Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
985 Vv thống kê kết quả bảo vệ người dân chống suy thoái, `tự diễn biến`, `tự chuyển hoá` trong cán bộ, đảng viên Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
986 Vv đăng ký danh sách và nộp hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
987 Vv xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
988 V/v thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
989 vv góp ý dự thảo danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trữ tài liệu vào Trung tâm Lưư trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp 29/12/2017 Đang thực hiện. Quá hạn
990 V/v tham gia ý kiến về việc xét, đề nghị công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/07/2020 Hoàn thành chậm
991 V/v góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Hoàn thành đúng hạn
992 V/v Thực hiện báo cáo định kỳ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thuỷ sản Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 18/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
993 V/v rà soát, báo cáo kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Hoàn thành đúng hạn
994 V/v Kiểm tra việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Hoàn thành chậm
995 V/v tham dự Chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp năm 2020. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Hoàn thành chậm
996 V/v tham gia xây dựng diễn đàn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Hoàn thành chậm
997 V/v Đề nghị góp ý mức sử dụng kinh phí hỗ trợ địa phương để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 24/04/2020 Hoàn thành chậm
998 V/v Triển khai `Tháng hành động vì an toàn thực phẩm` năm 2020. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
999 V/v tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động phát triển tưói tiên tiến, tiết kiệm nứoc cho cây trồng cạn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 13/04/2020 Hoàn thành chậm
1000 V/v Chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Tỉnh uỷ đối thoại trực tiếp năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2020 Hoàn thành chậm
1001 V/v đề nghị các địa phương tạo lập và chia sẽ trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Hoàn thành đúng hạn
1002 V/v báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 31/03/2020 Hoàn thành chậm
1003 V/v đánh giá Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đề xuất thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
1004 V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2020 Hoàn thành chậm
1005 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới quý 1/2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
1006 V/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Hoàn thành chậm
1007 V/v tham gia ý kiến đối với việc xét, đề nghị công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Hoàn thành chậm
1008 V/v góp ý dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/03/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 28/02/2020 Hoàn thành chậm
1009 V/v kiiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu huỷ lợn do bện DTLCP Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Hoàn thành chậm
1010 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Hoàn thành chậm
1011 V/v Thống kê cơ sở nuôi chim yến và tình hình chăn nuôi của đại phương Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2019 Hoàn thành chậm
1012 V/v Báo cáo số liệu 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Kiểm tra Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất kinh doanh.....) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1013 Về việc :góp ý dự thảo thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1014 V/v Phát triển các vùng chuyên canh sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1015 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
1016 Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn_Signed.pdf Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/05/2019 Hoàn thành chậm
1017 vv lập Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 22/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1018 V/v điều chỉnh danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1019 về việc nghiệm thu diện tích, biến pháp tưới tiêu năm 2019 và lập dự toán kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2020nhờ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/05/2019 Hoàn thành chậm
1020 về việc góp ý dự thảo Thông tu quy định về thống kê ngành lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 22/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1021 Triển khai các dự án phát triển SX thuôch chương trình MTQG XD NTM năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1022 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/08/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1023 Về việc : Rà soát, xây dựng bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1025/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1025 V/v Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/07/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1026 XD Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
1027 Về việc : đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
1028 Cung cấp số điện thoại tham gia nhóm tin nhắn trực tuyến Zalo để phục vụ công tác phòng, cchống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
1029 Về việc :góp ý Dự thảo `Quy chế Phối hợp quản lý nhà nước giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi` Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1030 Về việc :báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2019. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1031 Về việc :chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát Quốc Hội việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1032 Về việc :chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát Quốc Hội việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1033 V/v Triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1034 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1035 Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1036 Về việc :báo cáo tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ năm 2015 dến nay. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1037 Về việc :góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1038 Về việc : Góp ý dự thảo Quyết dịnh phân cấp phê duyệt các dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1039 vv phân loại, đánh giá HTX nông nghiệp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1040 V/v triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1041 Kiểm kê trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1042 Xây dựng kế hoạch diệt chuột bảo vệ SX năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1043 báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa và chính sách dồn điền đổi thửa từ năm 2013-2018 trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1044 góp ý đề án phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1045 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1046 về việc phân bổ hàng dự trữ QG phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1047 Đề xuất mô hình ứng dụng khoa học công nghệ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1048 Báo cáo kết quả thực hiện CT MTQG XD NTM năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1049 Báo cáo kết quả thực hiện Kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi loại III năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1050 Hướng dẫn XD kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ thôn của các xã đcj biệt khó khăn XD NTM và GNBV giai đoạn 2018-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1051 Về việc :báo cáo vấn đề nổi cộm, bức xúc được báo chí quan tâm phản ánh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/11/2018 Lãnh đạo Văn phòng Tổng hợp 23/11/2018 Hoàn thành chậm
1052 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1053 góp ý dự thảo bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1054 báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang trại năm 2018. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1055 V/v đẩy mạnh đôn đốc thực hiện KH Chương trình MT PTLN bền vững năm 2018, đăng ký KH 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1056 vv xin ý kiến góp ý dự thảo “kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/11/2018 Hoàn thành chậm
1057 Góp ý dự thảo Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Hoàn thành chậm
1058 góp ý dự thảo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1059 V/v lập kế hoạch, dự toán và tổ chức thu quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngăi (tnh795) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1060 Về việc : Đề nghị góp ý dự thảo Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1061 Về việc : Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1062 PC Rà soát, bổ sung danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1063 Về việc :đề nghị g ý bãi bỏ Quyết dịnh số: 48/2009/QĐ-UBND và 08/214/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1064 V/v tham gia góp ý dự thảo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành chậm
1065 V/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1066 Vv đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/10/2018 Hoàn thành chậm
1067 Về việc : Đề nghị góp ý dự thảo văn bản QPPL về quản lý phát triển tàu cá Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/10/2018 Hoàn thành chậm
1068 Về việc :tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn bản tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành chậm
1069 Về việc : Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1070 sửa chữa công trìnhHệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Mang Đen (Nước Ui), xã Ba Vì Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1071 Về việc : báo cáo đánh giá kết quả sản xuất trồng trọt năm 2018 và triển khai kế hoạch vụ Đông Xuân 2018-2019. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/09/2018 Hoàn thành chậm
1072 1450/UBND vv triển khai xây dựng nông thôn mới tại các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1073 PC giải quyết các vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc theo thông tin dư luận phản ảnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1074 góp ý văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 04/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1075 VV giải quyết vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được báo chí quan tâm, phản ảnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1076 Kiểm tra phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/08/2018 Hoàn thành chậm
1077 đề xuất ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1078 Góp ý dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1079 Thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/08/2018 Hoàn thành chậm
1080 tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1081 góp ý nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, 51/2014/TT-BNNPTNT, 63/2010/TT-BNNPTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1082 Về việc :báo cáo về tổ chức bộ máy và năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1083 Đăng ký sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm Mỗi xã, phường một sản phẩm và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Trung du miền núi phía Bắc Thái Nguyên 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1084 cử học viên tham gia lớp đào tạo về kiểm tra an toàn đập Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1085 Kiểm tra công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và tình hình quyết toán công trình hoàn thành ở các huyện miền núi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1086 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh Quảng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/07/2018 Hoàn thành chậm
1087 V/v dăng ký danh mục dự án phát triển sản xuất thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1088 Về việc : Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác quản lý chất lượng VTNN và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1089 Đăng ký nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1090 Đăng ký cán bộ quản lý HTXNN tham gia khoá đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1091 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu QG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1092 VV đăng kí danh sách tham dự lớp tập huấn về hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG Xây dựng NTM năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Hoàn thành chậm
1093 Vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1094 Vv tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1095 V/v triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1096 Vv đăng ký danh sách tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 04/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1097 Vv báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 về quản lý, bảo vệ rừng và phát triẻn rừng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1098 VV đăng kí tham gia Hội chợ-Triễn lãm giống và nông nghiệp cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1099 V/v điều chỉnh, bổ sung diện tích, biện pháp tưới, tiêu cấp bù thuỷ lợi phí Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1100 V/v báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 và triển khai thực hiện năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1101 V/v tham gia chương trình `Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018` Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/04/2018 Hoàn thành chậm
1102 V/v xây dựng phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/03/2018 Hoàn thành chậm
1103 V/v góp ý (lần 2) dự thảo Quy chế trực ban ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1104 Vv tham gia góp ý quy định về khen thưởng công trình phục lợi cho huyện, xã, đạt chuẩn nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1105 Vv đăng ký danh mục dự án phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1106 VV triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1107 Vv triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1108 Vv điều tra, rà soát số liệu dân cư vùng có nguy cơ cao thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1109 Vv xếp loại hợp tác xã nông nghiệp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1110 Vv tham gia ý kiến về việc xét công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/02/2018 Hoàn thành chậm
1111 Về việc tham gia góp ý kiến kết quả khảo sát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất trồng lúa giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1112 Vv thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tiòm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/02/2018 Hoàn thành chậm
1113 Vv tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh( phương án giao rừng, cho thuê rừng) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1114 Vv tham gia góp ý chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1115 Vv đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa năm 2017 vvà kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1116 Vv giải quyết kiến nghị cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1117 Vv phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗi trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1118 Vv giải quyết trả lời các kiến nghị của cử triu tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XII Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1119 Vv giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1120 Vv góp ý Danh mục và định mức kinh tế - kỹ thuật về giống vật nuôi để các hộ gia đình vay vốn phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết sốp 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2018 Hoàn thành chậm
1121 Vv đề xuất danh mục giống cây trồng, vật nuôi hỗ trợ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1122 Vv đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng, chống lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Hoàn thành chậm
1123 báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại về nhà ở do bão và mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/12/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1124 báo cáo hiện trạng nước sạch nông thôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/12/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1125 V/v Phân cấp quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước theo Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1126 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1127 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1128 V/v xây dựng Chương trình phát triển lĩnh vực lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1129 V/v xây dựng Đề án bảo đảm nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/09/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1130 V/v báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 24/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1131 V/vPC Kế HOạCH Tổng kết việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 31/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
1132 Về việc: BC lương thưởng đối với người lao động Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Hoàn thành chậm
1133 Về việc: Rà soát tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 05/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/10/2019 Hoàn thành chậm
1134 Về việc đề nghị tiếp nhận, thẩm định, hoàn chỉnh 79 bài viết về chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Ba Tơ Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1135 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 31/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/08/2019 Hoàn thành chậm
1136 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 01/07/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1137 CV đề nghị thu thập thông tin PCMBN Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1138 CV CV GUI DE XUAT SUA DOI THONG TU 25/2016 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1139 CV báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tưọng bảo trợ xã hội và các nhóm đối tưọng thực hiện bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1140 CV Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/11/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1141 PC rà soát báo cáo số liệu về nhà ở của hộ nghèo Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1142 CV hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 31/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1143 CV bao cao theo noi dung, de cuong giam sat cua Thuong truc Hoi dong nhan dan tinh Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 29/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1144 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1145 PC Đề nghị tham gia ý kiến Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ, NTLS giai đoạn 2019-2024 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1146 CV Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH; công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1147 PC lay y kien gop y du thao ke hoach Chuong trinh viec lam tinh Quang Ngai nam 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 01/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1148 PC hỗ trợ gạo đỏ lửa cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1149 CV đón Tết Nguyên đánKỷ Hợi năm 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 11/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/02/2019 Hoàn thành chậm
1150 CV Đề nghị Báo cáo số liệu và đề xuất giải pháp giảm nghèo cho đối tượng hộ nghèo NCC và giải pháp hạn chế tái nghèo Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1151 CV Về việc báo cáo danh sách đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được điều dưỡng phục hồi sức khỏe năm 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 06/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1152 CV hõ trợ dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai do 02 đợt mưa lũ gây ra trong tháng 12/2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1153 CV HUONG DAN CHUC THO MUNG THO NCT 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1154 PC Góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện một số nội dung đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1155 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1156 CV Về việc: CV KHANG DINH SO LIEU BHYT NAM 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 04/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1157 PC Báo cáo việc thực hiện CS, PL về thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS miền núi giai đoạn 2012-2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1158 CV Bao cao ket qua thuc hien chuong trinh viec lam nam 2018, nhiem vụ va giai phap thuc hien nam 2019 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1159 PC tham ga góp ý dự thảo các kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện NQ TW 7, khoá XII Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 07/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1160 V/v chủ động mua BHYT năm 2019 đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1161 Về việc Chuyển kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ và triển khai xây dựng nhà ở đối với bà Phạm Thị Tùng, Bệnh binh 3/3 tỷ lệ 50%, Ba Cung, Ba Tơ Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 31/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1162 Về việc: Khẩn trương báo cáo sơ bộ và chỉ đạo phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1163 Về việc: DT Quyết định UBND tỉnh về CS XKLĐ Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/11/2018 Hoàn thành chậm
1164 CV Hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 06/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1165 CV DE NGHI HUYEN BC SO LIEU BHYT NAM 2018 KH 2019 Phòng Lao đông - TBXH Không thời hạn Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1166 PC de nghi bc Chuong trinh giam ngheo nam 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 14/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1167 PC Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 18/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1168 CV Về việc: Góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp Tháng hành động Bình đẳng giới Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1169 cv khẩn trương rà soát hộ nghèo 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1170 CV đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Đỗ Quảng Nam, Hải Hậu, Nam Định tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Tơ Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1171 CV Thực hiện nộp ngân sách nhà nước các khoản phải thu theo kiến nghị của Bộ LĐTBXH Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1172 CV :phoi hop trien khai ke hoach tuyen chon thuc tap sinh di thuc tap ky thuat tai Nhat Ban Dot3/2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1173 CV tham nct nhan dip thang hanh dong nct 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1174 CV Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 28/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1175 CV thu thập thông tin người làm công tác trẻ em Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 21/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1176 CV Báo cáo tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 07/09/2018 Tổng hợp 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1177 PC Góp ý dự thảo kế hoạch Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1178 PC Kiểm tra, rà soát và bổ sung thông tin, hồ sơ tù nhân chính trị bị thực dân pháp giam cầm ở Nhà tù Sơn La Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1179 CV Rà soát, hướng dẫn hoạt động của cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1180 Cv về việc triển khai thực hiện `Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7` năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1181 CV về việc báo cáo kết quả hỗ trợ tạo việc làm cho đối tượng đặc thù Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1182 PC kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 03/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1183 PC CV số 2869 của UBND tỉnh Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1184 Vv triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ tổ chức cai nghiện đối với người cai nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1185 Vv giới thiệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia báo công với Chủ tịch nước CHXHCNVN Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 30/03/2018 Chuyên viên VP Tổng hợp 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1186 VV thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1187 Vv báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội từ năm 2011 đến 2017 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1188 Vv hướng dẫn cấp phát 25,845 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia của Chính phủ cho huyện Ba Tơ hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt, nhằm khống chế dịch bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1189 Vv báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ tại địa phương Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1190 Vv báo cáo danh sách đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1191 Vv tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1192 Vv giới thiệu người có công với cách mạng tiêu biểu để lãnh đạo thăm, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1193 V/v trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1194 Vv rà soát, bổ sung danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 30/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1195 Vv báo cáo số liệu hộ nghèo thiếu hụt đa chiều để thực hiện hỗ trợ tiền đống bảo hiểm y tế Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Hoàn thành chậm
1196 V/v kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2018 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Hoàn thành chậm
1197 bao cao ket qua thuc hien CT MTQGGN nam 2020 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/12/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1198 V/vCV CV GUI CAC HUYEN,TX,TP BC TRO GIUP XA BHYT TIEN DIEN BTXH 2020 KH 2021 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 25/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 17/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1199 V/v Cv xác minh thông tin người lao động hết hạn hợp đồng không về nước Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 02/08/2020 Tổng hợp 09/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1200 V/v CV :tong ket 5 nam Đê an 3`tiep nhan,xac minh, bao ve va ho tro nan nhan bi mua ban` Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/08/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1201 V/v CV tong ket danh gia chuong trinh cai nghien ma tuy va quan ly sau nghien ma tuy gđ 2016-2020 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/09/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1202 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1203 V/vVề việc tổng hợp kết quả thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 10/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 18/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1204 V/v CV Báo cáo mộ liệt sĩ trong NTLS Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 20/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1205 V/v CV đề nghi bao cao CT giam ngheo 6 thang dau nam 2020 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 01/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1206 V/v PC hướng dẫn triển khai tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1207 V/v PC GOP Y DU THAO KH CHAM SOC NUOI DUONG TAI TT CONG TAC XA HÔI Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 05/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1208 V/v PC giấy mời tập huấn TOT lớp xã Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1209 V/v CV triển khai rà soát, khảo sát thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020 Phòng Lao đông - TBXH Có thời hạn 15/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1210 V/v xem xét, giải quyết nội dung đơn phản ánh của một số doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Tơ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/10/2019 Hoàn thành chậm
1211 V/v Báo cáo số liệu 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Kiểm tra Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất kinh doanh.....) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/09/2019 Hoàn thành chậm
1212 V/v Tổ chức làm việc với tập đoàn điện lực Việt Nam về tình hình triển khai xây dựng và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độthực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 500kV Vũng áng – Dốc Sỏi – Pleiku 2, đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn, đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 24/07/2019 Tổng hợp Tổng hợp 19/07/2019 Hoàn thành chậm
1213 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1214 vv Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 20100-2020 đối với TC7 CSHTTMNT (gửi huyện) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1215 vv đề nghị khẩn trương phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chưong trình số 37-CTr-TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (lần 2) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/05/2019 Hoàn thành chậm
1216 vv báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành chậm
1217 vv triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 01/07/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1218 vv tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong các dự án xây dựng công trình giao thông và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1219 vv đề nghị rà soát, thống kê cơ sở sản xưất, kinh doanh ko thuộc diện cấp GCN ATTP Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 24/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Hoàn thành chậm
1220 vv đề nghị phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Hoàn thành chậm
1221 vv xây dưng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
1222 vv tổng kết10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
1223 vv Tổng kêt 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 08/04/2019 Hoàn thành chậm
1224 vv thu thập thông tin theo đề nghị của tổng cục Môi trường tại Công văn số 720/TCMT- TVMT ngày 28/02/2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 01/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành chậm
1225 vv rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 4800/QĐ-BCT Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành chậm
1226 Thông báo tập huấn công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 22/03/2019 Hoàn thành chậm
1227 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
1228 vv Đề xuất cá nhân đề nghị tặng Kỷ niệm chương `Vì sự nghiệp khoa học và Công nghệ` Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 23/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
1229 vv đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
1230 vv góp ý Dự thảo Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình KH_CN hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1231 vv lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án phát triển, nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 18/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1232 vv đề nghị các đơn vị góp ý NQ CT hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 08/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/03/2019 Hoàn thành chậm
1233 vv lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án phát triển, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công công bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 04/03/2019 Hoàn thành chậm
1234 vv sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐNDngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Hoàn thành chậm
1235 vv Ban hành kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh QN năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Hoàn thành chậm
1236 vv hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15-3) năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Hoàn thành chậm
1237 vv báo cáo số lượng, tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới trong năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2019 Hoàn thành chậm
1238 vv đề nghị báo cáo các công trình giao thông phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/02/2019 Hoàn thành chậm
1239 vv Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và CN cấp tỉnh năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/02/2019 Hoàn thành chậm
1240 vv báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 11/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/02/2019 Hoàn thành chậm
1241 vv đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/02/2019 Hoàn thành chậm
1242 vv Tham gia thẩm định dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ba Khâm Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 23/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2019 Hoàn thành chậm
1243 vv đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1244 Vv giải quyết những nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 16/01/2019 Hoàn thành chậm
1245 vv Tham gia thẩm định dự án Thuỷ điện Ba vì Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 19/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1246 vv tham gia thẩm định dự án Thuỷ điện Sông Liên 2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 19/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1247 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1248 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
1249 vv báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
1250 vv báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
1251 vv điều chỉnh cục bộ quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 26/12/2018 Hoàn thành chậm
1252 vv báo cáo số liệu theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 24/12/2018 Hoàn thành chậm
1253 vv rà soát, báo cáo số liệu đường giao thông địa phương năm 2018 và thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường địa phương. Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 21/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/12/2018 Hoàn thành chậm
1254 báo cáo tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẽ rượu, bán rượu, tiêu dùng tại chỗ, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện, thành phố năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/12/2018 Hoàn thành chậm
1255 vv đánh giá, tổng kết công tác thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/11/2018 Hoàn thành chậm
1256 vv :báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/11/2018 Hoàn thành chậm
1257 vv tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 27/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/11/2018 Hoàn thành chậm
1258 Tham gia thẩm định dự án Nhà máy SX gạch không nung Ba Tơ của Công ty TNHH SX gạch Polime Ba Tơ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 23/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành chậm
1259 vv đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 01/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/11/2018 Hoàn thành chậm
1260 vv triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/11/2018 Hoàn thành chậm
1261 vv rà soát, báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kế HTKT và tình hình thực hiện quy hoạch HTKT đô thị, KCN Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành chậm
1262 vv Phối hợp triển khai một số nhiệm vụ và báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 của tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành chậm
1263 vv cung cấp thông tin về quản lý chất thải rắn sinh hoạt Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành chậm
1264 đề nghị báo cáo số liệu các dự án công trình đã được đầu tư XD trên địa bàn do mình quản lý từ năm 2015 đến năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/10/2018 Hoàn thành chậm
1265 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 03/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Hoàn thành chậm
1266 vv triển khai thực hiện Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1267 kết luận của đồng chí Võ Thanh An, TUV, bí thư Huyện uỷ tại buổi làm việc tại UBND xã Ba Động về việc tổ chức thi công đương dây điện 220V Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1268 vv BC các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 26/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1269 vv tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1270 vv rà soát, đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý và phát triển chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1271 vv tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng đường bê tông xi măng theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh để xây dựng đường GTNT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/10/2018 Hoàn thành chậm
1272 cung cấp thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung trên địa bàn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành chậm
1273 vv thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 08/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành chậm
1274 Đăng ký khối lượng xi măng để XD đường giao thông nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu QG về XD nông thôn mới năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/09/2018 Hoàn thành chậm
1275 thu thập số liệu giao thông phục vụ đánh giá chỉ tiêu giao thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành chậm
1276 về việc đầu tư tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng năng lượng mặt trời Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/09/2018 Hoàn thành chậm
1277 báo cáo công tác quản lý QH đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 01/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 10/09/2018 Hoàn thành chậm
1278 tham gia góp ý Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 17/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 28/08/2018 Hoàn thành chậm
1279 góp ý Dự thảo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2018 Hoàn thành chậm
1280 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh QN Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/08/2018 Hoàn thành chậm
1281 Tham gia góp ý dự thảo Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/07/2018 Hoàn thành chậm
1282 Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 07/08/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/07/2018 Hoàn thành chậm
1283 áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trên đại bàn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 29/06/2018 Tổng hợp 19/06/2018 Hoàn thành chậm
1284 Kiểm tra, rà soát thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/06/2018 Hoàn thành chậm
1285 VV rà soát, báo cáo thông tin các công trình nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/05/2018 Hoàn thành chậm
1286 V/v rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến QL1, QL24, QL24B, QL24C và đường Đông Trường Sơn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành chậm
1287 Vv đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/04/2018 Hoàn thành chậm
1288 V/v xác địn các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn các huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1289 V/v đề xuất nhu cầu hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác Hoa Kỳ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1290 Đăng ký tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 đối với tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1291 Vv triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 27/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2018 Hoàn thành chậm
1292 Vv báo cáo năng lực, kinmh nghiệm làm chủ đầu tư của UBND các xã tham gia thực hiện dự án các công trình hạ tầng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 19/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/03/2018 Hoàn thành chậm
1293 Vv tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các Thông tưu hướng dẫn Nghị định Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 26/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/03/2018 Hoàn thành chậm
1294 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý sau kết luận thanh tra Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành chậm
1295 Vv tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại và khu dân cư đô thị phía Đông Bắc thị trấn Ba Tơ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 07/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2018 Hoàn thành chậm
1296 Vv điều chỉnh thời gian gửi kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 13/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/02/2018 Hoàn thành chậm
1297 Vv đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 30/01/2018 Hoàn thành chậm
1298 Vv hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/01/2018 Hoàn thành chậm
1299 Vv báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành xây dựng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1300 Vv đề nghị xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành chậm
1301 Vv triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 27/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành chậm
1302 V/v đề nghị chấp thuận xây dựng bổ sung 01 vị trí cột đường dây 22kV để nâng độ cao dây dẫn tại thị trấn Ba TơP Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 16/01/2018 Hoàn thành chậm
1303 Vv thẩm định dự án thuỷ điện Nước Long Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 21/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 15/01/2018 Hoàn thành chậm
1304 Vv rà soát các nhu cầu dân sinh đang thực hiện - Hợp phần cầu - Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1305 Vv tổ chức thăm hỏi, động viên các nận nhân và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, dịp Tết năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2018 Hoàn thành chậm
1306 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê; quỹ đất, nghĩa trang, nghĩa địa Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
1307 Vv báo cáo công tác quản lý, bảo trì và số liệu giao thông đường bộ năm 2017 trên địa bàn quản lý Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/01/2018 Hoàn thành chậm
1308 Vv công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
1309 Vv báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2018 Hoàn thành chậm
1310 Rà soát báo cáo nội dung tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trong lĩnh vực Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/11/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1311 Góp ý chương trình KH_CN hỗ trợ DN đổi mới TB-CN giai đoạn 2021-2025 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 04/12/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 27/11/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1312 Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành (QĐ 16/2009/QĐ-UBND) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 08/11/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 02/11/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1313 V/v Tham gia Phiên chợ hàng việt về huyện Sơn Hà và huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 31/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1314 V/v Thông báo huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí (LPG) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1315 V/v chấn chỉnh việc tự ý lập trạm cân thu mua gỗ keo tự phát trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1316 V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định quản lý chất lượng, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 01/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1317 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1318 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bảo năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 30/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1319 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 22/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 18/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1320 V/v tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1321 V/v có ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất ván ghép thanh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 17/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1322 V/vcó ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 22/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 09/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1323 V/v có ý kiến đối với dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 09/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1324 V/v tham gia ý kiến đối với các vị trí điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào QL.24 và QL.24B Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1325 V/v tổng kết tình hình triển khai Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2012 - 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1326 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 12/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1327 V/v xác định các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 29/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1328 V/v báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 27/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1329 V/v bổ sung, giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 04/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 27/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1330 V/v tham gia góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đầu tư phát triển vật liệu xây dựng và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 17/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1331 V/v rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào QL 24 và QL 24B Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1332 V/v rà soát quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 12/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1333 V/v tham gia góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1334 V/v đăng ký tham gia bình chọn SP CNNT tiêu biểu tỉnh QN năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 10/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 31/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1335 V/v rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết số 867/NQ - UBTVQH14 ngày 10/01/2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 24/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1336 V/v việc đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp Tổng hợp 23/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1337 V/v rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đến 2020 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 24/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 20/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1338 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1339 V/v đăng ký thông tin để được cấp tài khoản quản trị, cung cấp thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn (lần 2) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 20/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1340 V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam” năm 2020 đối với cá nhân ngoài ngành GTVT Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/03/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/03/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1341 V/v ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 06/03/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 28/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1342 V/v khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 15/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1343 V/v Tổ chức khảo thực tế, nghiên cứu xây dựng quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn tập trung của tỉnh báo cáo UBND tỉnh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Có thời hạn 12/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1344 Vv báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1345 Về việc sơ kết 05 năm thực hệin Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1346 Vv kiuểm tra, lập kế hoạch cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp Tổng hợp 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1347 Về việc cung cấp số liệu hoàn thiện báo cáo công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 27/02/2018 Hoàn thành chậm
1348 Vv báo cáo danh sách sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ kinh phí học tập Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 22/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 13/02/2018 Hoàn thành chậm
1349 Vv triển khai thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 07/02/2018 Hoàn thành chậm
1350 Vv tổng rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên các cấp và xác định nhu cầu đào tạo giáo viên Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Hoàn thành chậm
1351 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh để giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2015 đến năm 2017 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp Tổng hợp 25/01/2018 Hoàn thành chậm
1352 Vv rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2017-2018 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành chậm
1353 Vv chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn giám sát cuỉa Hội đồng Dân tộc Quốc hội Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 22/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành chậm
1354 Vv báo cáo rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư trường cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp Tổng hợp 11/01/2018 Hoàn thành chậm
1355 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị triển khai, chuẩn bị các điều kiện áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa mới Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp 05/01/2018 Hoàn thành chậm
1356 V/v PC `Tình hình thực hiện Nghị quyết sô 88/2014/QH13 và Nghị quyết sô 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo duc phổ thông, giai đoạn 2015-2020` Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1357 V/v CV rà soát khoảng cách và địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ xã định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 10/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 04/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1358 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1359 V/v PC thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 22/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 10/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1360 V/v PC báo cáo tình hình học sinh nghỉ học tránh dịch Covid 19 và không đến trường học trở lại trên địa bàn các huyện MN Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 05/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1361 V/v CV Báo cáo kế hoạch và nhu cầu sửa chữa phòng học và thiết bị thể dục cho các trường mầm non công lập thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2021-2025 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 06/05/2020 Tổng hợp Tổng hợp 29/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1362 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh QN Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 20/12/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1363 V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/10/2019 Tổng hợp Tổng hợp 01/10/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1364 V/v:BC thực trạng, nhu cầu cơ sở vật chất thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 16/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1365 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1366 CV điều chỉnh thời gian nộp báo cáo Kế hoạch và nhu cầu thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn các huyện, thành phố Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 17/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1367 CV rà soát khoảng cách và địa bàn làm căn cứ thực hiện chế độ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1368 CV phối hợp, khắc phục nội dung thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo qua báo chí quan tâm, phản ánh Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 23/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 14/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1369 CV hưóng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 14/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 13/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1370 CV Hướng dẫn về hồ sơ đăng ký kiểm định và xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bnà tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/05/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1371 CV góp ý Dự thảo Kế hoạch tập huấ, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 19/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1372 CV BC kế hoạch và nhu cầu về các điều kiện phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn các huyện, thành phố Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 22/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1373 CV BC thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong các cơ sở giáo dục thường xuyên Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 24/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1374 CV hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 30/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 10/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1375 CV Hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 05/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1376 V/v báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 05/04/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1377 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1378 CV giới thiệu thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1379 CV rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2018-2019 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-=CP của Chính phủ Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 27/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 18/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1380 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1381 V/v: Hướng dẫn cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I (đợt 2) năm học 2018-2019 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1382 về việc nâng cấp, sữa chữa, cải tạo cơ sở vật chất ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 31/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 24/10/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1383 CV tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và danh sách trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1384 CV viết báo cáo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý trung tâm HTCĐ Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 01/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1385 CV hướng dẫn cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2018-2019 theo quy định tại Nghị Định số 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1386 pc Tham gia góp ý dự thảo Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/07/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/07/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1387 CV số 732 của Sở GD_ĐT Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp Tổng hợp 31/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1388 Vv báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 2252/KH-UBND ngày 12/5/2016 Phòng Giáo dục Đào tạo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/01/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1389 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 26/09/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1390 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1391 PC đề nghị xác định địa điểm lắp đặt các pano tuyên truyền về Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số Phòng Dân tộc Có thời hạn 14/05/2019 Tổng hợp Tổng hợp 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1392 Vv báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT.TU ngày 13.3.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phòng Dân tộc Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 27/03/2019 Hoàn thành chậm
1393 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Phòng Dân tộc Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1394 PC báo cáo tình hình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1395 PC góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo thống kê công tác dân tộc Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp Tổng hợp 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1396 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1397 Vv đề nghị phối hợp tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động ĐB vùng DTTS năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 21/11/2018 Hoàn thành chậm
1398 Vv báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành chậm
1399 Vv đề xuất nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/12/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành chậm
1400 báo cáo tình hình thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 03 năm 2016-2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 25/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 20/11/2018 Hoàn thành chậm
1401 PC đề nghị báo cáo kết quả thực hiện một số chính sách trong năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 03/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 29/10/2018 Hoàn thành chậm
1402 cv cử cán bộ công chức tham gia đoàn công tác học tập kinh nghiệm về thực hiện CT135 năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 07/11/2018 Tổng hợp Tổng hợp 26/10/2018 Hoàn thành chậm
1403 Vv rà soát thông tin, số liệu xác định hệ số (K) phân bổ vốn CT135 năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 31/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 17/10/2018 Hoàn thành chậm
1404 PC báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phòng Dân tộc Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/09/2018 Hoàn thành chậm
1405 Vv xây dựng dự toán tham gia góp ý Dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 19/01/2018 Hoàn thành chậm
1406 Vv báo cáo kết quả thực hiện chính sách theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1407 V/v CV hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2020 Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 16/07/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1408 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1409 V/v PC báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/06/2020 Tổng hợp Tổng hợp 01/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1410 V/v PC triển khai thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 Phòng Dân tộc Có thời hạn 30/11/2020 Tổng hợp Tổng hợp 23/04/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1411 V/v phân định các xã, thôn vùng DTTS_MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/04/2020 Tổng hợp Tổng hợp 06/04/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
1412 V/v Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin xác định đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 05/03/2020 Chuyên viên VP Tổng hợp 28/02/2020 Hoàn thành chậm
1413 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng năm 2019 Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 15/06/2019 Tổng hợp Tổng hợp 06/06/2019 Hoàn thành chậm
1414 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 15/03/2019 Hoàn thành chậm
1415 thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 2019 Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 04/03/2019 Tổng hợp Tổng hợp 02/01/2019 Hoàn thành chậm
1416 V/v thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB_XH về triển khai thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/10/2018 Hoàn thành chậm
1417 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý sau kết luận thanh tra Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp Tổng hợp 12/03/2018 Hoàn thành chậm
1418 V/v nộp trả kinh phí bổ sung từ năm 2015 không được phép kéo dài thanh toán sang năm 2017 Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 22/01/2018 Hoàn thành chậm
1419 Vv rà soát công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018 Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 09/01/2018 Hoàn thành chậm
1420 Vv giải quyết vướng mắc đến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp Tổng hợp 04/01/2018 Hoàn thành chậm
1421 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2020 Ban Quản lý Dự án ĐTXD Có thời hạn 20/07/2020 Tổng hợp Tổng hợp 19/06/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây